Van samenwerken tot samenspel

 


Samenwerken in een organisatie is per definitie samen werken met anderen. Het succes van de samenwerking bepaalt in grote mate het succes van de organisatie. Mensen beter laten samenwerken is dan ook de belangrijkste opgave van elke manager. De Akteerstudio doet dat op een unieke manier, vanuit de overtuiging dat werk ook inspirerend kan zijn. Met verrassende methodes die mensen aangenaam wakker schudden, nieuwe rollen aanleren en het plezier in het werk vergroten. Kortom, De Akteerstudio maakt van samen werken weer samenspel.


 


Leren te spelen
door spelend te leren

Als we vinden dat iemand 'toneel speelt' bedoelen we dat meestal niet positief. We vinden dat iemand zich aanstelt, niet zichzelf is. zo'n persoon wekt geen vertrouwen.Toneelspelen in deze betekenis is precies het tegenovergestelde van wat wij beogen. 'Je rol goed spelen' is niet 'jezelf opzij zetten'. Integendeel, het is juist 'authentiek en overtuigend' zijn. En dat kan alleen in een rol die bij je past, waar je zelf in gelooft: anders blijft het 'toneel spelen'.

 

Acteren, in de betekenis van 'handelen, te werk gaan', heeft altijd drie componenten: expertise, gedrag en communicatie. Met gedrag en communicatie vertonen personen en organisaties zich aan elkaar en aan de buitenwereld. Gedrag en communicatie zijn daarmee de aanknopingspunten om de relatie tussen mensen en organisaties onderling en met de buitenwereld te verbeteren.

Een studio, in de betekenis van 'werkplaats, oefenruimte' biedt een veilige omgeving voor het analyseren, oefenen en vergroten van gedrags- en communicatievaardigheden, op basis van de eigen ervaringen in de dagelijkse praktijk. De Akteerstudio is zo'n werkplaats waar mensen en organisaties leren hun rol te spelen.

De Akteerstudio gebruikt technieken en instrumenten uit de theaterwereld. Werkvormen waarbij de deelnemers zelf in actie komen door middel van theater, rollenspelen en simulatiespelen. Met elkaar en samen met 'echte' acteurs. Vaak ook met video-apparatuur, om niet alleen naar anderen, maar vooral ook naar jezelf te kunnen kijken.

In spel kan niemand zich verbergen. Dat is soms confronterend. Maar daarmee ook erg leerzaam. Spelen is in de meeste gevallen ook erg inspirerend. De creatieve en motiverende werkvormen van de Akteerstudio leiden tot verfrissend nieuw inzicht in eigen rol en functioneren. Dat maakt het 'spelend leren om te leren spelen' voor velen tot een bijzondere ervaring.

 


Werken als rollenspel

de prettige collega,
    de sportieve chef,
de coachende moeder,
    de besluitvaardige manager,
de geduldige filerijder,
      de professionele secretaresse,
          de liefhebbende echtgenoot...

 

Ieder mens speelt in zijn leven vele rollen. In de verschillende levensfasen, thuis, op het werk, in de vrije tijd... vaak zonder ons er van bewust te zijn spelen we steeds de rol die in de specifieke omstandigheden van ons gevraagd wordt. Steeds stemmen we ons eigen gedrag af op ons gezelschap, op wat we willen bereiken en wat er verwacht wordt. Zo spelen we elke dag weer vele personages: de prettige collega, de sportieve chef, de coachende moeder, de besluitvaardige manager, de geduldige filerijder, de professionele secretaresse, de liefhebbende echtgenoot...

Sommige rollen gaan ons goed af. Die spelen we vanzelf. Maar andere rollen kosten meer moeite. Soms is het spel niet meer zo natuurlijk en lukt het niet de gevraagde rol goed te spelen en het publiek te overtuigen. Dat is jammer, voor de speler zelf, maar ook voor het toneelstuk als geheel, de medespelers en het publiek. In zo'n situatie kan een ervaren regisseur behulpzaam zijn. Om samen uit te zoeken wat er mis gaat en om samen mee te oefenen. Want adequaat spelen kun je leren!

De Akteerstudio is gespecialiseerd in het analyseren en trainen van rollen in werksituaties.

- Welke rol wordt van je verwacht?
- Hoe ziet jouw rol er eigenlijk uit?
- Welke rollen spelen je medespelers?
- Hoe speel je effectief en geloofwaardig?
- Wat kun je al goed, wat moet je nog leren?

Na het onderzoeken van deze vragen gaan we met diverse technieken uit het theater concreet aan de slag. Leren te spelen door spelend te leren. En daarmee al spelend een lerende organisatie te zijn.

 


Training en coaching

   Welke rol wordt van je verwacht?
     Hoe ziet jouw rol er eigenlijk uit?        
     Welke rollen spelen je medespelers?
  Hoe speel je effectief
en geloofwaardig?
     Wat kun je al goed,
wat moet je nog leren?

 

Analyse en advies
Een samenwerking met De Akteerstudio begint met een oriënterend gesprek. De volgende stap is dan een nadere analyse van de scenario's en rolverdelingen in de organisatie en de dagelijkse werkpraktijk. Het inzicht in 'het spel' dat zo verkregen is, wordt getoetst aan de ambities van de organisatie en de persoon. Als de conclusie is dat 'spel' en 'ambities' niet sporen, doet De Akteerstudio een voorstel.

Training en coaching
Doelgericht en effectief handelen en communiceren vormen is noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen van organisaties. Samenwerking, beeldvorming, de verkoop van producten of diensten: de kwaliteit van het handelen en communiceren bepalen in belangrijke mate het succes. Handelen en communiceren vragen zodoende blijvend om aandacht. Soms moet het beter, vaak kan het beter.

De Akteerstudio relateert het handelen (acteren) aan de doelstellingen van de organisatie en traint en coacht de medewerkers in het zo goed mogelijk spelen van hun rol, waarbij de veilige omgeving van de 'studio' uitnodigt ook andere rollen te spelen en samen nieuwe scenario's uit te proberen.

Dikwijls is het wenselijk de betrokken personen gedurende een bepaalde periode ook in hun dagelijks werk te coachen om hen te ondersteunen het geleerde in de praktijk te brengen. Daarmee wordt het rendement van de trainingsinspanningen hoger. Al naar gelang de specifieke situatie wordt een passend evenwicht gezocht tussen activiteiten in de studio en begeleiding in de dagelijkse werkpraktijk.


 


De zes stappen van
de Akteerstudio

                doen

           reflecteren

                 weten

              willen

    toepassen

                delen

 

Doen
Doen door het bespreken en actief nabootsen van de praktijk door o.a. rollenspelen op basis van bestaande casussen en praktijksituaties, deze vastleggen op video.

Reflecteren
Reflecteren op de nagebootste praktijk door o.a. analyseren en bespreken van de videobeelden; inzicht krijgen in je eigen rol en die van anderen en zien volgens welke scenario's het spel verloopt.

Weten
Weten wat je doet en wat je wilt leren: daar woorden aan geven die begrijpbaar, overdraagbaar en functioneel zijn; het samen vormen van een begrippenkader waarmee je elkaar beter begrijpt en verstaat; kiezen van (nieuwe) rollen en scenario's.

Willen
Gemotiveerd en gedreven zijn om de (nieuwe) rol te (leren) spelen. Resultaten willen bereiken door actief bezig te zijn met het handelen
(acteren).

Toepassen
Toepassen van het geleerde door er mee te experimenteren. Eerst in rollen en simulatiespelen, en vervolgens in de eigen praktijk.

Delen
Delen van de opgedane ervaringen en kennis met collega's zodat ook zij vertrouwd raken met de nieuwe speelstijl en er ook hun bijdrage aan kunnen leveren.


Contact


werkplaats voor adequaat handelen en communiceren


- analyse en advies
- training en coaching
- creatieve bedrijfsevenementen

De Akteerstudio bestaat sinds 1988. De Akteerstudio werkt voor opdrachtgevers uit heel Nederland. Een referentielijst van recente opdrachtgevers wordt u op verzoek graag toegezonden.

Oprichter en directeur Henk Klabbers is van huis uit theaterdocent. Hij studeerde aan de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar in Utrecht en was vele jaren werkzaam als docent in het hoger sociaal agogisch onderwijs. Veel ervaring heeft hij met kunstzinnige media, trainingen, methodieken, organisatiekunde en -management, leerontwikkeling en supervisie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

De Akteerstudio
Papiermolenlaan 3-8
9721 GR Groningen
T 050.5276548   
M
06.51118840
E info@akteerstudio.nl

Als u Acrobat Reader op uw computer heeft kunt u hier klikken om de informatie in zwart-wit te printen.
(3 pagina's)

 
Creatieve bedrijfsevenementen
Uw eigen
        theater...


Vanuit de jarenlange ervaring in het bedrijfsleven én in de theaterwereld heeft de De Akteerstudio zich ook ontwikkeld tot een creatieve en inspirerende regisseur van bedrijfsevenementen, zoals congressen, studiedagen, openingen, jubilea, startmanifestaties e.d. De Akteerstudio onderscheidt zich op dit terrein in de manier waarop theatrale elementen, zoals muziek, zang, gedichten, toneel, video en dans worden ingezet om de bedrijfsdoelstellingen op een aparte, leuke en tegelijk indringende manier in 'uw eigen theater' te ondersteunen. Als partner in creatieve bedrijfsevenementen werkt de Akteerstudio desgewenst "turn key": als in overleg het programma tot stand is gekomen, kunt u als opdrachtgever de volledige organisatie verder aan de Akteerstudio over laten.